Giới thiệu

Ngày 09-02-2017

Danh sách liên lạc của các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc Đại học Thái Nguyên

Danh sách liên lạc của các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc Đại học Thái Nguyên

 

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên

Điện thoại Văn phòng:

(0280) 3851 589

 

E-mail: vpdtn.dhtn@moet.edu.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Hà Xuân Linh

 

ĐT: (0280) 3851 589

 

E-mail: haxuanlinh.tnu@gmail.com

Phó Bí Thư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên:

Nguyễn Đình Yên 

 

ĐT: (0280) 3851 589

 

E-mail: nguyendinhyen@tnut.edu.vn

 

1. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm 

Điện thoại Văn phòng:

(0280) 3841575

 

E-mail: vanphongdoantruongsptn@gmail.com

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Ngô Thu Thủy

 

ĐT: 0912551751

 

E-mail: Thuy31883@gmail.com

Phó Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên:

Dương Ngọc Toàn

 

ĐT: 0975614222

 

E-mail: duongngoctoankhoahoa@gmail.com

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Nhạc

  

ĐT: 0981210988

 

E-mail: nguyennhacsctn@gmail.com

 

 

2. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Nông lâm 

Điện thoại Văn phòng:

(0280)

 

 Email:

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Bùi Đình Lãm

 

ĐT: 0988 018 584

 

E-mail:   lambk18052005@gmail.com

Phó bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên:

Dương Xuân Lâm

 

ĐT: 0967222387

 

E-mail:   duongxuanlam@tuaf.edu.vn

Phó bí thư Đoàn

Trần Hải Đăng

 

ĐT: 0988398299

 

E-mail:  trandang299@gmail.com

 

 

  

3. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

Điện thoại Văn phòng:

(0280) 3847166

 

 E-mail: vpdoan@tnut.edu.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Lê Xuân Hưng

 

ĐT: 0975.636.757

 

E-mail: xuanhungtnut@gmail.com

Phó Bí Thư

Hoàng Trung Kiên

 

ĐT:

 

 

E-mail: 

Phó Bí Thư 

 

ĐT: 

 

E-mail: 

 

4. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Y – Dược 

Điện thoại Văn phòng:

(0280) 3854501

 

E-mail: doandaihoccongnghe@vnu.edu.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Quang Đông

 

ĐT: 0974.974.888

 

E-mail: nguyenquangdongvn@gmail.com

Phó Bí Thư, Chủ tịch Hội sinh viên:

Nguyễn Xuân Thành

 

ĐT: 01689.932.520

 

E-mail: nxthanhdhytn@gmail.com

Phó Bí Thư

Dương Hoàng Hải

 

ĐT:

 

E-mail: 

  

5. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Điện thoại Văn phòng:

(0280) 3647755

 

 E-mail: vanphongthanhnien@tueba.edu.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Phạm Minh Hoàng

 

ĐT: 0986.703.748

 

E-mail: hoangpm@tueba.edu.vn

Phó Bí Thư, Chủ tịch Hội sinh viên:

Đỗ Đức Quang 

ĐT: 0985429688

 

E-mail: quangtueba@gmail.com

Phó Bí Thư:

Nguyễn Huy Hoàng

 

ĐT:

 

E-mail:

 

6. Đoàn Thanh niên Trường, Hội sinh viên Đại học Khoa học 

Điện thoại Văn phòng:

(0280) 3904321

 

 E-mail: Ngongoclinhvn@gmail.com

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Ngô Ngọc Linh

 

ĐT: 0983851565

 

E-mail: Ngongoclinhvn@gmail.com

Phó Bí Thư, Chủ tịch Hội sinh viên:

Bùi Trọng Tài

 

E-mail: Buitrongtai@gmail.com

 

ĐT: 0982486995

Phó Bí Thư:

Đỗ Thái Phong

 

E-mail: Dothaiphongdhkh@gmail.com

 

ĐT: 0985892018

 

 

7. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông 

Điện thoại Văn phòng:

(0280) 3904348

 

E-mail: doanthanhnien@ictu.edu.vn

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Bùi Anh Tú

 

ĐT: 0914400246

 

E-mail: batu@ictu.edu.vn

 Phó Bí Thư, Chủ tịch Hội sinh viên:

Nguyễn Văn Việt

 

ĐT: 0912660246

 

E-mail: nvviet@ictu.edu.vn 

Phó Bí Thư

Vũ Minh Hoài

 

ĐT: 0983404919

 

E-mail: vmhoai@ictu.edu.vn 

 

8. Đoàn Thanh niên Trường, Hội sinh viên Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật 

   

Điện thoại Văn phòng:

(0280)  3904348

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Hữu Phấn

 

ĐT: 0983 783 844

 

E-mail: phanktcn@gmail.com

Phó Bí Thư, Chủ tịch Hội sinh viên:

Nguyễn Xuân Vinh

 

ĐT: 

 

E-mail: 

 

 

 

 

 

9. Đoàn Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

Bí thư Đoàn Thanh niên:

 Nguyễn Đình Yên

 

ĐT: (0280) 3851 589

 

E-mail: nguyendinhyen@tnut.edu.vn

Phó Bí thư Đoàn

Phạm Viết Ngọc

 

ĐT: 

 

E-mail:

Phó Bí thư Đoàn

Mai Anh Linh

 

ĐT: 

 

E-mail:

 

10. Liên Chi Đoàn Khoa Ngoại Ngữ Đại học Thái Nguyên

Bí thư Đoàn Thanh niên:

 Phạm Viết Ngọc

 

ĐT:

 

E-mail: 

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên:

Phạm Minh Tâm

 

ĐT:

 

E-mail:

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên:

Đặng Trung Kiên

 

ĐT:

 

E-mail:

 

11. Liên Chi Đoàn Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên 

Bí thư Đoàn Thanh niên:

Mai Anh Linh

 

ĐT: 0978543876

 

E-mail: 

Phó bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Trọng Hóa

 

ĐT:

 

E-mail:

 

12. Chi Đoàn Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên 

Bí thư Đoàn Thanh niên:

 Nguyễn Huy Hùng

 

ĐT:

 

E-mail: 

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên:

Hoàng Bích Lệ

 

ĐT:

 

E-mail: 

  

13. Đoàn Trung Tâm Quốc Phòng

Bí thư Đoàn Thanh niên:

 Nguyễn Thế Tài

 

ĐT:

 

E-mail: 

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên:

 

 

ĐT:

 

E-mail:

 

14. Chi Đoàn Trung tâm học liệu – Nhà Xuất bản

Bí thư Đoàn Thanh niên:

 Phạm Trần Dương

 

ĐT:

 

E-mail:

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên:

Nguyễn Thị Thùy Dương

 

ĐT:

 

E-mail:

Các bài liên quan