Khoa học Công nghệ

Ngày 17-02-2017

Kỷ yếu Hội Nghị Khoa Học, Sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ III - Năm 2016

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016. Nhằm khơi dậy và phát huy tiềm năng của Đoàn viên thanh niên – Học Sinh, Sinh Viên trong học tập, lao động sáng tạo, nâng cao trình độ, làm chủ và ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại. Ban Chấp hành Đoàn Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Khoa học, Sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ III - năm 2016.

Các bài liên quan