Khoa học Công nghệ

Ngày 24-02-2017

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ II

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015. Nhằm khơi dậy và phát huy tiềm năng của Đoàn viên thanh niên – Học Sinh, Sinh Viên trong học tập, lao động sáng tạo, nâng cao trình độ, làm chủ và ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại. Ban Chấp hành Đoàn Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ II.

Chi tiết:

Nội dung: Xem và Download tại đây.

Các bài liên quan