Khoa học Công nghệ

Ngày 22-03-2017

Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Đại học Thái Nguyên lần thứ nhất

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013. Nhằm khơi dậy và phát huy tiềm năng của Đoàn viên thanh niên – Học Sinh, Sinh Viên trong học tập, lao động sáng tạo, nâng cao trình độ, làm chủ và ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại. Ban Chấp hành Đoàn Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ I.

Chi tiết:

Nội dung:

1. Khoa học kỹ thuật  Xem tại đây

2. Khoa học tự nhiên Xem tại đây

3. Khoa học Nông nghiệp Xem tại đây

4. Khoa học Y dược Xem tại đây

5. Khoa học Xã hội nhân văn Xem tại đây

6. Khoa học Kinh tế Xem tại đây

Các bài liên quan