Đoàn Thanh Niên Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3.866666
Fax: 0280.3.866666
Email: doanthanhnien@tnu.edu.com

:
:
:
: