Đoàn Thanh Niên Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3.851 589
Fax: 0280.3.851 589
Email: doanthanhnien@tnu.edu.vn

:
:
:
: